Lidmaatschap

BELANGRIJK: Wat alle leden moeten weten

Wet op stilzwijgende verlenging lidmaatschapArt. 2:35 BW. De Wet van 26 november 2010 met betrekking tot de stilzwijgende verlenging van abonnementen en lidmaatschappen is aangenomen en gepubliceerd in het Staatsblad op 30 november 2010.

In overeenstemming met en in aanvulling op het gestelde in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van Badminton Vereniging Ouderkerk (BVO), geldt het navolgende:

Verlenging van Lidmaatschap

Stilzwijgende verlenging van het BVO lidmaatschap voor een jaar is mogelijk indien het lid niet heeft opgezegd vóór de datum van 1 augustus van het lopende verenigingsjaar.

Het lidmaatschap is gebonden aan een volledig seizoen waardoor opzegging na 1 augustus geldt voor het daarop volgende seizoen.

De voorwaarden voor opzegging staan tevens vermeld op het door het lid ondertekende aanmeldingsformulier.

Opzegging dient schriftelijk te gebeuren. Een brief of email kan gericht worden aan één van de volgende personen:

  • de ledenadministrateur;
  • de secretaris;
  • de penningmeester.

Voordat het lidmaatschap kan worden opgezegd, dient aan de contributieverplichting te zijn voldaan. Indien door het lid niet op tijd is opgezegd ontstaat een betalingsverplichting voor het gehele nieuwe seizoen.

Betaling Contributie

1.     Leden zijn gehouden tot betaling van een jaarlijkse contributie, bij vooruitbetaling te voldoen uiterlijk vóór 31 december van het lopende verenigingsjaar.

2.     Bij het uitblijven van de betaling vóór de uiterlijke betaaldatum, zal door het bestuur schriftelijk een eerste keer worden gemaand over te gaan tot betaling binnen een maand.

3.     Indien aan de aanmaning niet wordt voldaan, volgt een tweede schriftelijke aanmaning om over te gaan tot betaling binnen twee weken.

4.     Bij het ook dan uitblijven van betaling kan de vereniging voor de inning van de contributie een overeenkomst aangaan met een incassobedrijf. Naast de achterstallige contributie kunnen door het incassobedrijf de wettelijke rente en incassokosten in rekening worden gebracht.

Betaling overige Facturen 

1.     Door zich aan te melden voor een door de vereniging georganiseerd evenement, verplicht het lid zich tot betaling van de door de vereniging aangegeven kosten voor dit evenement. 

2.     Betaling voor deelname dient te geschieden binnen een maand na ontvangst van de factuur. 

3.     De factuur zal individueel toegezonden worden aan de deelnemende leden of er kan een groeps-email verstuurd worden aan de deelnemende leden met daarin het verschuldigde bedrag.